Централниот депозитар за хартии од вредност нема да прима странки

0
85

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје ги известува своите клиенти дека од понеделник нема да прима странки во своите простории и дава упатства за натамошната коминикација.

„Депозитарот презема заострени мерки за спречување ширење на коронавирусот и намалување на ризиците за институцијата и нејзините клиенти. Институцијата воведува нови процедури за издавање извештаи и давање други услуги“, соопштува директорката на оваа институција, Даринка Дамјановиќ.

Мерките се состојат во следното: во службените простории на Депозитарот, сметано од 23.3.2020 година, нема да се примаат странки, а акционерските друштва за добивање акционерски книги или други извештаи се упатуваат веднаш да почнат постапка за приклучување кон порталот за генерирање извештаи за издавачи (дистрибутивен систем).

Постапката на приклучување е образложена на следниот линк https://portal.cdhv.mk/HTML/Postapka_za_registriranje_na_izdavac.aspx?IdLanguage=1
Акционерските друштва, кои од разни причини не може да се приклучат на порталот или имаат потреба од издавање други (нестандардни) извештаи, потребно е да ја следат постапката образложена на следниот линк
http://cdhv.mk/News.aspx?lng=1&news=11229

За другите клиенти на Депозитарот, кои бараат изводи од сметки и потврди за не/поседување хартии од вредност, издавање други извештаи за сопственици, спроведување налози, оставински решенија или договори за подарок или постапување по барање за достава на какви било други информации, ќе се врши единствено врз основа на барање и соодветна диокументација доставена преку пошта на адреса: бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1, Скопје.

„Во барањето потребно е да се наведат идентификациски и адресни податоци за подносителот на барањето, целта за поднесување на барањето, документацијата што се приложува кон барањето, податоци за контакт (телефонски број или имејл-адреса), доказ за уплата (копија од уплатница) на соодветен надоместок во согласност со тарифата на ЦДХВ, објавена на веб-страницата www.cdhv.mk во делот Услуги>>Услуги за сопственици на ХВ>>Надоместоци на која било од банковните сметки наведени во делот За ЦДХВ>>Банковни сметки, а депозитарот ќе достави соодветен одговор по пошта“, соопштуваат од Депозитарот.